top of page

VIBV - Algemeen

Het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter vertegenwoordigt vandaag ongeveer 500 bijzondere veldwachters. Deze leden komen uit de 5 Vlaamse provincies. Een kleine 20 jaar geleden werd de vereniging opgericht en sindsdien is zij niet meer weg te denken in het wereldje van de bijzondere veldwachters.

Al jaren zet het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter zich in om de belangen van haar leden te verdedigen. De oprichting van een dergelijke vzw was noodzakelijk, gezien de bijzondere veldwachters verdeeld waren over de 5 Vlaamse provincies en geen eenduidige stem hadden op gewestelijk en federaal niveau. Zo duurde het meer dan tien jaar, tot in het jaar 2006 om een statuut te verwerven voor de bijzondere veldwachters. Een statuut dat nu ondermeer voorziet in een betere opleiding en bijscholing. We kunnen niet zeggen dat het K.B. statuut nu een onverdeeld succes is, maar het is een begin, het is een aanzet van de wetgever om een aantal onduidelijkheden weg te werken en om de professionaliteit van de bijzondere veldwachters te verhogen.

Een aantal zaken die betrekking hebben op een bijzondere veldwachter worden nog provinciaal geregeld, andere wetgeving is dan weer gewestelijke bevoegdheid en dan nog een paar andere zaken worden federaal geregeld. Het VIBV wordt door de overheden, op gelijk welk niveau, erkend als spreekbuis van de bijzondere veldwachters. Het is dan ook de bedoeling van de vereniging om voor iedere bijzondere veldwachter dezelfde voorschriften, verplichtingen en rechten te bekomen.

Gezien een aantal van de bevoegdheden van de bijzondere veldwachter nog federaal geregeld zijn (wetboek van strafvordering, veldwetboek, wapenwet) heeft het VIBV regelmatig contacten met de vereniging van Waalse bijzondere veldwachters. Zo worden tussen beide verenigingen gemeenschappelijke standpunten bepaald en wordt er ook op dezelfde wijze gecommuniceerd naar de federale overheid toe.

Bij de oprichting van het VIBV, werden volgende doelstellingen naar voor geschoven:

- Vertegenwoordigen van alle bijzondere veldwachters (dus ook zij die niets met het jachtgebeuren te maken hebben) aangesteld in het Vlaamse gewest.

- Het opwaarderen van het imago van de bijzondere veldwachter, als officier van gerechtelijke politie.

- Het stimuleren van gezamenlijk overleg of onderlinge behulpzaamheid tussen bijzondere veldwachters onderling en tussen bijzondere veldwachters en andere betrokkenen

- Het stimuleren van studie en onderzoek ten voordele van de bijzondere veldwachters

- Het werken aan het behoud en het verbeteren van de belangen, functie, het statuut en hoedanigheid van de bijzondere veldwachters, dit zowel op lokaal, provinciaal, gewestelijk als federaal niveau. Het VIBV treedt dan ook op als bevoorrechte gesprekspartner in deze materies bij de betrokken overheden (gouverneur, Vlaams Gewest, FOD Binnenlandse zaken)

- Het streven om de deskundigheid onder haar leden bijzondere veldwachters te verhogen, door deze bij te scholen op zowel juridisch als praktisch niveau.

- beschermen van de natuur, de fauna en flora en het verhogen van de strijd tegen de stroperij.

Om deze doelstellingen te bereiken, worden er op regelmatige basis:

- vergaderingen, algemene vergaderingen en (leden)bijeenkomsten gehouden.

- Is het VIBV aanwezig met een stand op een aantal locale evenementen (zoals dag van de veiligheidsdiensten, natuur, etc.). Zo kan iedereen kennis maken met de bijzondere veldwachters.

- Worden er flyers gemaakt en verspreid over een welbepaald onderwerp zoals “honden aan de leiband”onder de aandacht te brengen.

- worden er bijscholingen ingericht, waarbij dan de nieuwe evoluties in de wetgeving worden uiteengezet of oude wetgeving wordt opgefrist.

- Praktijkdagen ingericht, waarbij de bijzondere veldwachter dan “on the field” wordt aangeleerd hoe hij dient te handelen in bepaalde gevaarsituaties of hoe hij anderen dient te interpelleren of verbaliseren.

- overleg gepleegd met locale, provinciale, gewestelijke of federale overheden.

- Is er de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een voordelige groepsverzekering, ter vrijwaring van de rechten van de bijzondere veldwachter

- werd er een aankooppunt gecreëerd binnen de vereniging, dat instaat voor de verkoop en distributie van het uniform onder de bijzondere veldwachters.

- Wordt er 4 maal per jaar een tijdschrift uitgegeven voor de leden. Worden er ook nog andere documenten (zoals een vademecum) opgesteld en verspreid onder de leden.

bottom of page